اسکیت - غلطک

اسکیت، آسان بر،(غلطک های دوار) صفحاتی متحرک با چرخهای مخصوص هستند.این ابزارها با توجه به طراحی، اندازه و تعداد چرخهای غلطکی در جابجایی اجسام فوق سنگین به صورت دستی با ایمنی بالا بسیار مناسب هستند. 
ماشین ابزار کارآفرین عرضه کننده انواع ابزار های جابجایی اجسام سنگین


اسکیت حمل بار سری CRA20T مشاهده محصول
موجود 

اسکیت حمل بار سری CRA20T

ظرفیت: 20000 کیلوگرم

تعدادچرخ: 12 عدد

اسکیت حمل بار سری CRA6T مشاهده محصول
موجود 

اسکیت حمل بار سری CRA6T

ظرفیت: 6000 کیلوگرم

تعداد چرخ: 4 عدد

اسکیت حمل بار سری CRA12T مشاهده محصول
موجود 

اسکیت حمل بار سری CRA12T

ظرفیت: 12000 کیلوگرم

تعداد چرخ: 8 عدد

اسکیت حمل بار سری CRA15T مشاهده محصول
موجود 

اسکیت حمل بار سری CRA15T

ظرفیت: 15000کیلوگرم

تعداد چرخ: 9 عدد

اسکیت حمل بار سری CRA8T مشاهده محصول
موجود 

اسکیت حمل بار سری CRA8T

ظرفیت: 8000 کیلوگرم

تعداد چرخ: 6 عدد